PROSTORNI PLAN TEKST

NASLOVNICA SA SADRŽAJEM

UVOD   

OPĆI DIO 

POLAZIŠTA

CILJEVI

PLAN    

ODREDBE ZA PROVOĐENJE    

DOKUMENTACIJA I SURADNJA

Prostorni plan uređenja općine Rovišće izmjene i dopune, Bjelovar, rujan 2012. godine

OPĆI DIO

TEKSTUALNI DIO