Trg hrvatskih branitelja 2, 43212 Rovišće,
broj telefona: 043/878-079,
broj faxa: 043/878-489,
e-mail: rovisce@opcina-rovisce.hr

 

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela: Danica Brkić Mikolčević, dipl. iur.
E-mail: procelnica@opcina-rovisce.hr

 

Viša stručna suradnica za računovodstvo i financije: Sanja Horvat, mag.oec.
E-mail: racunovodstvo@opcina-rovisce.hr

            sanja.horvat@opcina-rovisce.hr

 

Voditeljica Kulturnog centra Rovišće: Marija Smolić, bacc.oec.

E-mail: marija.smolic@opcina-rovisce.hr

 

Referent za komunalnu infrastrukturu i komunalno redarstvo:  Ivan Kovačević 

 

Stručna suradnica za informiranje i projekte: Tanja Ratković, univ.bacc.pol.

E-mail: tanja.ratkovic@opcina-rovisce.hr

 
 
  Ustrojstvo Općine Rovišće - Sve
Rekonstrukcija prizemlja zgrade Društvenog doma Rovišće
 
 
Središnji državni ured za šport
Izjava o pristupačnosti
DA - ŽELIM POSAO