Trg hrvatskih branitelja 2, 43212 Rovišće,
broj telefona: 043/878-079,
broj faxa: 043/878-489,
e-mail: opcina.rovisce@gmail.com

 

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela: Danica Brkić Mikolčević, dipl. iur.
E-mail: opcina.rovisce@gmail.com

 

Viša stručna suradnica za računovodstvo i financije: Sanja Horvat, mag.oec.
E-mail: opcina.rovisce.racunovodstvo@gmail.com

 

Referentica za knjigovodstvo i blagajnu: Marija Tomić, bacc.oec.

Referent za komunalnu infrastrukturu i komunalno redarstvo:  Ivan Kovačević 

 
 
  Ustrojstvo Općine Rovišće - Sve