Jedinstveni upravni odjel

Trg hrvatskih branitelja 2, 43212 Rovišće,
broj telefona: 043/878-079,
broj faxa: 043/878-489,
e-mail: rovisce@opcina-rovisce.hr

 

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela: Danica Brkić Mikolčević, dipl. iur.
E-mail: procelnica@opcina-rovisce.hr

 

Viša stručna suradnica za računovodstvo i financije: Sanja Horvat, mag.oec.
E-mail: racunovodstvo@opcina-rovisce.hr

            sanja.horvat@opcina-rovisce.hr

 

Voditeljica Kulturnog centra Rovišće: Marija Smolić, bacc.oec.

E-mail: marija.smolic@opcina-rovisce.hr

 

Referent za komunalnu infrastrukturu i komunalno redarstvo:  Ivan Kovačević 

 

Stručna suradnica za informiranje i projekte: Tanja Ratković, univ.bacc.pol.

E-mail: tanja.ratkovic@opcina-rovisce.hr

 

Općinsko vijeće

Luka Markešić (predsjednik Općinskog vijeća)

Jozo Šukan
Marijana Ćuk  (zamjenica predsjednika Općinskog vijeća)
Mihaela Megloba
Sabina Džolan Marodolac
Zdenka Žužić
Roko Pašalija
Jasmin Komljenović
Anđelina Dominković
Ivica Hrga
Marina Risek
Ivica Tanjić

 

Općinski načelnik

Slavko Prišćan – općinski načelnik
 

 

Rekonstrukcija prizemlja zgrade Društvenog doma Rovišće
 
 
Središnji državni ured za šport
Izjava o pristupačnosti
DA - ŽELIM POSAO