06. 07. 2022

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine  broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 41. Statuta Dječjeg vrtića „Palčica“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Palčica“ na 8. sjednici održanoj dana 30. lipnja 2022. godine, raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića „Palčica“ Rovišće

 

Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te ima najmanje pet (5) godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

Za ravnatelja ne može biti imenovana osoba za čije zapošljavanje postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22).

Natjecati se mogu kandidati obaju spolova, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08, 69/17).

 

Ostale uvjete i informacije pronađite u dokumentu koji se nalazi u prilogu ili na niže navedenoj poveznici na Oglasni dio Narodnih novina.

 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8340364.html 

 
 

Preuzmite dokument:

Natjecaj ravnatelj(875.55 KB)
 
  Vijesti - Sve