Održavanje nerazvrstanih cesta, poljskih putova i putnih jaraka
25. 10. 2018

Općina Rovišće je i u ovoj godini nastavila s  održavanjem nerazvrstanih cesta i poljskih putova. Poljski putovi i nerazvrstane ceste u Rovišću, Kraljevcu, Predavcu, Žabjaku, Tuku, Domankušu, Gornjem Rovišću i Podgorcima su uređivani na način da su poravnavani i nasipavani kamenom, a sve kako bi mještanima bio olakšan pristup poljoprivrednim površinama koje obrađuju.  Najveće troškove stvaraju iskopi putnih jaraka koji su itekako važni kako se na putovima ne bi zadržavala voda i uništavala ih.

U prvoj polovici godine su u Lipovčanima, Prekobrdu i Podgorcima iskopani putni kanali kako bi se riješio problem odvodnje oborinskih voda. Općina Rovišće je u listopadu nastavila sa iskopima i postavljanjem propusta gdje je to potrebno, a radi se na relacijama Tuk-Žabjak, Predavac  te Gornje Rovišće-Kraljevac. Jedan dio lokacija su prijavili mještani dok se za ostale potreba utvrdila obilaskom putova.   

 
 
  Vijesti - Sve