OBAVIJEST I POZIV OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE
24. 07. 2017

OBAVIJEST I POZIV OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE

        za dostavu o poreznom obvezniku i podataka o nekretninama prema

        Zakonu o  lokalnim porezima

 

Poštovani,

 

dana 01. siječnja 2017. godine stupio je na snagu Zakon o lokalnim porezima (NN br. 115/2016) koji je donio Hrvatski sabor 6. prosinca 2016. godine (dalje u tekstu Zakon), a kojim se u porezni sustav Republike Hrvatske uvodi porez na nekretnine, a ukida komunalna naknada propisana Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

 

Člankom 20. stavkom 2. Zakona propisano je da su sve jedinice lokalne samouprave (dalje u tekstu JLS), dužne uvesti i naplaćivati porez na nekretnine, prema članku 70. Zakona, s danom stupanja na snagu odredbi koje se odnose na porez na nekretnine odnosno od 01. siječnja 2018. godine.

 

Porezni obveznici se obavještavaju:

 

– da je predmet oporezivanja nekretnina,

 

– da je porezni obveznik svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje ( u smislu Zakona to je vlasnik nekretnine), ali i nesamostalni posjednik ako je porezna obveza  pravnim poslom prenesena na nesamostalnog posjednika, ako se koristi nekretnina u vlasništvu općine ili županije ili Republike Hrvatske, ako nema valjani pravni temelj posjedovanja nekretnine ili je vlasnik nepoznat,

 

– da se porez na nekretnine obračunava na ukupnu neto podnu površinu nekretnine ( prostora koji je oporeziv) sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine, te na stvarnu površinu zemljišta,

 

– da se nekretninom smatra stambeni prostor, poslovni prostor, garažni prostor i drugi pomoćni te ostali prostori bez namjene, građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja,

 

– da se neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra zemljište koje svojom veličinom i oblikom ispunjava uvjete za građenje prema važećem prostornom planu i opremljeno je najmanje pristupnom cestom, vodovima el.  energije i vode prema mjesnim prilikama, a na njemu nije izgrađena nikakva građevina za koju je potrebna građevinska dozvola,

 

– da se dodatnim sadržajima smatraju osobito bazeni, saune, sportski tereni, teniska igrališta i sl.,

 

– da se godišnji iznos poreza po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje množenjem: vrijednosti boda (B), koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn), koeficijenta stanja (Ks) i koeficijenta dobi (Kd),

 

– da se rješenje o porezu na nekretnine donosi do 31. ožujka za tekuću kalendarsku godinu prema stanju nekretnine i poreznog obveznika na dan 01. siječnja tekuće godine i takvo rješenje je na snazi dok ne nastane promjena koja je od utjecaja na utvrđivanje porezne obveze. Sve promjene koje nastanu tijekom kalendarske godine, a od utjecaja su na utvrđivanje porezne obveze ( tj. sve činjenice koje utječu na visinu obračuna i utvrđivanje osobe poreznog obveznika), primjenjuju se od sljedeće kalendarske godine,

 

– da se rješenjem o porezu utvrđuje porezni obveznik, iznos poreza po m2 obračunske površine, obračunska površina, ukupni iznos poreza u godišnjem iznosu i rokovi plaćanja.

 

Porez na nekretnine utvrđuju i naplaćuju JLS na području kojih se nekretnina nalazi i prihod je te JLS.

Stoga su JLS obvezne tijekom 2017. godine ustrojiti i dalje voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama i o poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine. Za prikupljanje podataka zadužen je Jedinstveni upravni odjel Općine Rovišće, koji ovim putem poziva vlasnike i korisnike nekretnina na području Općine Rovišće da, radi ustrojavanja i vođenja Evidencije, te radi pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine i zaduživanja obveznika plaćanja poreza, najkasnije do 31. listopada 2017. godine dostave podatke o nekretninama i poreznim obveznicima koristeći priloženi obrazac, posebno za svaku adresu nekretnine odnosno katastarsku česticu.

 

Svi obrasci su dostupni i na internetskoj stranici www.opcina-rovisce.hr,  a mogu se ispunjeni dostaviti osobno predajom u Općinu Rovišće u vremenu  od 7,30 – 15,30 h, putem pošte (Općina Rovišće, Trg hrvatskih branitelja 2, 43212 Rovišće) ili elektroničkim putem na e-mail adresu: opcina.rovisce2@bj.ht.hr.

Eventualno potrebnu pomoć u popunjavanju obrazaca, dodatne informacije i upute molimo da zatražite putem tel. 043/878-079, elektronski na e-mail: opcina.rovisce2@bj.ht.hr   ili osobno u Općini Rovišće u vremenu od 7,30 – 15,30 h.

 

Ukoliko se traženi podaci ne dostave ili ako se oni bitno razlikuju od podataka kojima raspolaže JLS dobivenim od Državne geodetske uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstva financija – Porezne uprave, porezna obveza će se utvrditi na osnovi podataka kojima raspolaže JLS s najvišim  koeficijentima utvrđenim Zakonom za stanje i dob nekretnine.

 

Napomena:

Komunalna naknada se ukida s danom 31.12.2017. godine.

 

 

OPĆINA ROVIŠĆE

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

Ovdje možete preuzeti ili ispuniti Upitnik za poreznog obveznika

 
 

Preuzmite dokument:

Upitnik-za-poreznog-obveznika(355.9 KB)
 
  Vijesti - Sve