Početna konferencija “Odvoji po boji”
22. 02. 2019

U Bjelovaru je u petak 15.02.2019. održana uvodna konferencija projekta "Odvoji po boji" čiji je partner u projektu uz Grad Bjelovar i 7 drugih općina i Općina Rovišće. Projekt se odnosi na izobrazne aktivnosti čiji je cilj osvješćivanje građana o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu upotrebu predmeta, a sve s ciljem smanjenja količina otpada odloženog na odlagalište. U sklopu projekta provodit će se mnoge aktivnosti poput radionica i javnih predavanja za predškolce, školarce, mlade, edukatore, poslovnu javnost. Nadamo se da će ove edukativne aktivnosti pripomoći tome da se na području naše općine smanji broj divljih odlagališta te neprimjereno odlaganje u šume, potoke i uz poljske putove što kod nas, na žalost, nije rijetkost

 
 
  Vijesti - Sve