Usvojen Plan gospodarenja otpadom Općine Rovišće za razdoblje od 2018. - 2023. godine
15. 05. 2018

Obveza izrade Plana gospodarenja otpadom za sve jedinice lokalne samouprave je propisana člankom 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, koji propisuje i sadržaj ovog planskog dokumenta. Da bi ispunila svoju zakonsku obvezu Općina Rovišće je pristupila izradi PGO Općine Rovišće, a poslove izrade je povjerila tvrtci PROSTOR EKO d.o.o. iz Bjelovara. PGO Općine Rovišće predviđa smanjenje količine otpada na području općine za što je glavni preduvjet educiranje građana koje će se provoditi u suradnji s Gradom Bjelovarom i Komunalcem d.o.o. Bjelovar s naglaskom na razmjenu rabljenih proizvoda, kućno kompostiranje i odvojeno prikupljanje otpada. Kako bi se moglo provoditi kućno kompostiranje i odvojeno prikupljanje otpada potrebno je nabaviti odgovarajuću komunalnu opremu, za što će se aplicirati na sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, što nije moguće bez usvojenog Plan gospodarenja otpadom.  Planirana je i uspostava mobilnog i fiksnog reciklažnog dvorišta, gdje će građani moći odlagati otpad po vrstama, dok se građevinski otpad odlaže na postojeće reciklažno dvorište građevinskog otpada u Predavcu. Osim recikliranja i razvrstavanja otpada, PGO  Općine Rovišće predviđa i saniranje divljih odlagališta. Općinsko vijeće je na 7. sjednici održanoj 10. svibnja 2018. godine, sa 10 glasova za i 1 glasom protiv (Ina Antunović – Živi zid), donijelo Odluku o usvajanju Plana gospodarenja otpadom za razdoblje od 2018. do 2023. godine. Usvajanjem ovog važnog dokumenta Općina je ispunila zakonsku obvezu, a sam Plan gospodarenja otpadom je usklađen s Planom na državnoj razini.Obveza izrade Plana gospodarenja otpadom za sve jedinice lokalne samouprave je propisana člankom 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, koji propisuje i sadržaj ovog planskog dokumenta. Da bi ispunila svoju zakonsku obvezu Općina Rovišće je pristupila izradi PGO Općine Rovišće, a poslove izrade je povjerila tvrtci PROSTOR EKO d.o.o. iz Bjelovara. PGO Općine Rovišće predviđa smanjenje količine otpada na području općine za što je glavni preduvjet educiranje građana koje će se provoditi u suradnji s Gradom Bjelovarom i Komunalcem d.o.o. Bjelovar s naglaskom na razmjenu rabljenih proizvoda, kućno kompostiranje i odvojeno prikupljanje otpada. Kako bi se moglo provoditi kućno kompostiranje i odvojeno prikupljanje otpada potrebno je nabaviti odgovarajuću komunalnu opremu, za što će se aplicirati na sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, što nije moguće bez usvojenog Plan gospodarenja otpadom.  Planirana je i uspostava mobilnog i fiksnog reciklažnog dvorišta, gdje će građani moći odlagati otpad po vrstama, dok se građevinski otpad odlaže na postojeće reciklažno dvorište građevinskog otpada u Predavcu. Osim recikliranja i razvrstavanja otpada, PGO  Općine Rovišće predviđa i saniranje divljih odlagališta. Općinsko vijeće je na 7. sjednici održanoj 10. svibnja 2018. godine, sa 10 glasova za i 1 glasom protiv, donijelo Odluku o usvajanju Plana gospodarenja otpadom za razdoblje od 2018. do 2023. godine. Usvajanjem ovog važnog dokumenta Općina je ispunila zakonsku obvezu, a sam Plan gospodarenja otpadom je usklađen s Planom na državnoj razini.

 
 
  Vijesti - Sve